ข้อตกลงและเงื่อนไข


บทนำ

แอพพลิเคชั่น Primo (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า "แอพพลิเคชั่น" "Primo" "แอพพลิเคชั่น Primo" หรือ "พรีโม") เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับให้ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประเภทต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้งาน (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า "ผู้ใช้งาน" หรือ "สมาชิก")

เงื่อนไขการใช้งาน

ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ ผู้ใช้งาน โปรดอ่านข้อตกลงต่อไปนี้อย่างละเอียด หากผู้ใช้งานไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ กรุณาหลีกเลี่ยงหรืออย่าใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้ การที่ผู้ใช้งานใช้แอพพลิเคชั่นนี้หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆ ของแอพพลิเคชั่นนี้ ถือว่าผู้ใช้งานยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ โดยรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ Primo กำหนดขึ้นด้วย(ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า "ผู้ใช้งาน" หรือ "สมาชิก")

ข้อมูลต่างๆ ในแอพพลิเคชั่น

Primo ได้พยายามรวบรวมข้อมูลต่างๆ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วนมากที่สุด แต่ทางแอพพลิเคชั่นไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องสมบูรณ์ โดยทางแอพพลิเคชั่นจะไม่รับผิดสำหรับความผิดพลาดใดๆ ในข้อมูลนั้นๆ (รวมไปถึงข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ก็ตามที่มีบุคคลที่สามนำเสนอขึ้นมา) ทางแอพพลิเคชั่นขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของแอพพลิเคชั่น หรือยุติการให้บริการได้ทุกเมื่อ ทั้งที่เป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า ข้อมูลและองค์ประกอบทุกส่วนในแอพพลิเคชั่นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้งานทั่วไปสำหรับประกอบการตัดสินใจของผู้ใช้งานเท่านั้น ไม่มีข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้คำแนะนำ หรือให้คำปรึกษาแต่อย่างใด โดยผู้ใช้งานได้เลือกใช้ข้อมูลที่ประกอบขึ้นในแอพพลิเคชั่น Primo โดยตัวของผู้ใช้งานเอง หากผู้ใช้งานพบข้อผิดพลาดในส่วนใดของแอพพลิเคชั่น Primo จะเป็นความกรุณาถ้าผู้ใช้งานจะแจ้งให้ทาง Primo ทราบ

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

Primo เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์และส่วนประกอบอื่นๆ ของพรีโม และ Primo (กล่าวโดยรวมคือ "เครื่องหมายการค้า") ห้ามมิให้บุคคลใด หรือ นิติบุคคลใด ทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือ ใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Primo

การเชื่อมโยงกับแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์อื่น

แอพพลิเคชั่น Primo อาจมีการเชื่อมโยงกับแอพพลิเคชั่น หรือเว็บไซต์อื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับหรือส่งข้อมูล หรือเชื่อมโยง (ลิงก์) ไปแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์อื่นเพื่อความสะดวกของผู้ใช้งาน ทาง Primo ไม่รับรองหรือยืนยันความถูกต้องในการเชื่อมโยง ความถูกต้องของข้อมูลที่รับหรือส่ง และความถูกต้องในเนื้อหาของแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์อื่นเหล่านั้น และมิได้สื่อโดยนัยว่า Primo ให้การรับรองหรือแนะนำข้อมูลหรือเนื้อหาในแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์อื่นเหล่านั้น การเข้าเยี่ยมชม การใช้ข้อมูล หรือการพิจารณาเนื้อหา จากแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์อื่นเหล่านั้น ถือเป็นสิ่งที่ผู้ใช้งานพิจารณาและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลในแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์อื่นเหล่านั้นด้วยตัวของผู้ใช้งานเอง การเข้าเยี่ยมชมข้อมูล หรือเนื้อหา หรือการใช้ข้อมูลจาก แอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์อื่นเหล่านั้น Primo ขอแนะนำให้ผู้ใช้งานอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์อื่นเหล่านั้นก่อนเข้าชมข้อมูล หรือเนื้อหา หรือใช้ข้อมูลต่างๆ ดังกล่าว และในการทำลิงก์จากแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้งานเองเพื่อเชื่อมโยงมายังแอพพลิเคชั่น Primo หรือแอพพลิเคชั่นอื่นที่ปรากฏใน Primo จะต้องขออนุญาตจาก Primo หรือเจ้าของแอพพลิเคชั่นอื่นเหล่านั้นเป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน กรุณาติดต่อ Primo หากผู้ใช้งานต้องการทำลิงก์เชื่อมโยงไปยังแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้งาน

กฎ กติกา และมารยาทในการแสดงความคิดเห็น (Comment)

Primo ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่ผู้ใช้งานได้ทำการนำเสนอต่อสาธารณชน (รวมถึงเว็บบอร์ด หน้าข้อมูลต่างๆ ของแอพพลิเคชั่น หรือพื้นที่สาธารณะใดๆ ก็ตามที่ปรากฏอยู่ในแอพพลิเคชั่น) Primo ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาใดๆ (ที่ผู้ใช้งานหรือผู้ใช้งานท่านอื่นแสดงความคิดเห็นขึ้นมา) Primo ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาลบเนื้อหาหรือความคิดเห็นของผู้ใช้งานได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า ถ้าหากเนื้อหาหรือความคิดเห็นนั้นๆ มีเจตนาหรือมีข้อสงสัยว่าเป็น

 1. ข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาท ส่อเสียด คุกคาม ว่ากล่าวให้ร้าย แก่สมาชิกท่านอื่นหรือบุคคลที่ 3
 2. การนำเสนอ เผยแพร่ ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการนำเสนอที่ส่อไปในทางลามก อนาจารหรือขัดต่อกฎหมายใดๆ
 3. การเผยแพร่หรืออัพโหลดไฟล์ข้อมูลที่มีไวรัส ไฟล์ที่ส่งผลให้เกิดการทำงานที่ไม่ปกติ หรือ ซอฟท์แวร์ หรือโปรแกรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการทำงานของแอพพลิเคชั่นของ Primo และ/หรือระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบเครือข่ายของบุคคลที่สาม
 4. ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้า ที่เป็นการผิดกฎหมายของประเทศไทยหรือ นานาประเทศ รวมถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของ Primo หรือบุคคลที่สาม
 5. การนำเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการโฆษณา หรือเนื้อหาที่เป็นการประชาสัมพันธ์อันมีเจตนาเพื่อจะกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้าที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาใน Primo

สมาชิกภาพ

Primo ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการกับผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือผู้ใช้งานที่เคยถูก Primo ตัดสิทธิ์การใช้งานไปแล้ว ผู้ใช้งานแต่ละท่านจะได้รับอนุญาตให้มีบัญชีผู้ใช้งานได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น การละเมิดเงื่อนไขที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นอาจส่งผลให้เกิดการระงับบัญชีผู้ใช้งานได้ Primo อาจมีโปรโมชั่น หรือ รางวัลพิเศษให้แก่ผู้ใช้งานของ Primo เป็นครั้งคราว ในการรับโปรโมชั่นหรือรางวัลพิเศษดังกล่าว หากสมาชิกผู้ใช้งานท่านใดที่ได้รับรางวัล (ซึ่งครอบคลุมถึงของรางวัล เครดิตพิเศษ บัตรของขวัญ คูปอง หรือ ผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากนี้) จาก Primo แต่มีการสมัครสมาชิกซ้ำซ้อน เช่นสมัครเป็นผู้ใช้งานหลายชื่อ หรือสมัครเป็นผู้ใช้งานหลายบัญชี รวมถึงการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือมีการกระทำอันเป็นการหลอกลวง Primo ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิในการได้รับรางวัลในกิจกรรมที่ Primoได้จัดขึ้นและอาจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายหรือมีโทษปรับตามกฎหมายอาญา ในการใช้งานแอพพลิเคชั่น Primo ผู้ใช้งานพึงตระหนักว่าผู้ใช้งานต้องมีอายุครบตามที่กฎหมายกำหนดในการทำสัญญากับแอพพลิเคชั่น และต้องมิใช่บุคคลที่เคยถูกระงับการให้บริการตามกฎหมายของประเทศไทยหรือขอบเขตกฎหมายอื่นใด และเมื่อทาง Primo แจ้งความประสงค์ไป ผู้ใช้งานต้องยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้องของตนเอง หากทาง Primo ตรวจสอบพบว่า ผู้ใช้งานได้ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ Primo มีสิทธิ์ที่จะระงับสิทธิ์ในการใช้บริการเป็นการชั่วคราว ตลอดจนปฏิเสธการใช้บริการต่อผู้ใช้งานหรือปฏิเสธการขอใช้บริการเพื่อใช้งานของผู้ใช้งานอีกในอนาคต ผู้ใช้งานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวในการเก็บรักษาชื่อบัญชีผู้ใช้งานและ รหัสผ่านของตนเองให้เป็นความลับ ผู้ใช้งานตกลงยินยอมที่จะรับผิดชอบต่อกิจกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อบัญชีผู้ใช้งานของเอง

การใช้งานอันไม่เหมาะสม

ผู้ใช้งานตกลงที่จะไม่ใช้แอพพลิเคชั่น Primo เพื่อเป็นการส่งหรือประกาศถึงเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย ข่มขู่ รังควาน เจตนาทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาท หยาบคาย คุกคาม มุ่งร้าย ลามกอนาจาร ส่อไปในทางเรื่องเพศ ก้าวร้าว ทำให้ผู้อื่นไม่พอใจ ดูหมิ่นศาสนา รวมถึงรูปภาพลามกหรือผิดกฎหมายใดๆ ที่บังคับใช้ ด้วยเหตุนี้หากผู้ใช้งานได้ทำการส่งหรือประกาศถึงเนื้อหา หรือ ข้อความ รวมถึง รูปภาพใดๆ ที่กล่าวมาแล้วนั้น และทาง Primo หรือบุคคลที่สามใดๆ ก็ตาม ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากเนื้อหาหรือข้อมูลของผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ผู้ใช้งานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหาย รวมถึงหนี้สิน ค่าเสียหายและรายจ่ายอันเกิดขึ้นจากการที่ Primo หรือบุคคลที่ 3 ต้องสูญเสียไปแต่เพียงผู้เดียว

การรับประกัน

ไม่ว่าในกรณีใดๆ Primo ไม่ขอรับประกัน รับรอง หรือเป็นตัวแทน ต่อการนำเสนอเนื้อหาของผู้ใช้งาน หรือ ความคิดเห็น คำแนะนำ หรือคำรับประกันใดๆ ที่ปรากฏ (ไม่ว่าจะแจ้งไว้อย่างชัดเจนหรือบอกเป็นนัยยะทางกฎหมายก็ตาม) ในแอพพลิเคชั่น Primo โดยหมายรวมถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานหรือผู้ติดตามของผู้ใช้งานที่มีการส่งผ่านระบบของ Primo ด้วย

ข้อจำกัดความรับผิด

Primo จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ รวมถึงความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่องที่ตามมา อาการบาดเจ็บทางร่างกาย หรือ ค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจากอาการบาดเจ็บของผู้ใช้งาน บุคคลที่สามใดๆ ก็ตาม และผู้ติดตามของผู้ใช้งาน รวมถึงผลลัพธ์อันเนื่องมาจากการเข้าใช้งานในแอพพลิเคชั่น Primo ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏอยู่บนแอพพลิเคชั่น Primo ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน หรือข้อมูลผู้ติดตามของผู้ใช้งาน ตลอดจนเนื้อหาและข้อมูลต่างๆ ที่มีการส่งผ่านระบบของ Primo กล่าวให้เฉพาะเจาะจงลงไปคือ Primo หรือบุคคลที่สามใดๆ หรือข้อมูล เนื้อหาที่มีการนำเสนอขึ้นมา จะไม่ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายใดๆต่อผู้ใช้งาน บุคคล หรือนิติบุคคลใดๆ ก็ตามที่ต้องประสบกับความสูญเสีย เกิดค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม การบาดเจ็บทางร่างกายหรือค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจากความล่าช้า ความไม่ถูกต้อง ความผิดพลาด หรือ การเว้นว่างของข้อมูล หรือ การส่งต่อกัน หรือ การกระทำใดๆ อันเกิดจากความเชื่อถือในข้อมูลหรือเนื้อหา หรือ เป็นเหตุให้เกิดการไม่ประสบผลสำเร็จ หรือ การหยุดชะงัก หรือ การสิ้นสุด

การชดเชยค่าเสียหาย

ผู้ใช้งานยอมรับที่จะชดเชยค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการละเมิดเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการหรือการกระทำอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของสมาชิกผู้ใช้งาน อันเนื่องมาจากการละเลยไม่ใส่ใจหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายของผู้ใช้งาน และผู้ใช้งานจะไม่ยึดให้ Primo (หรือพนักงานของบริษัททุกคน ผู้บริหารของบริษัท ผู้ผลิตสินค้า บริษัทสาขา บริษัทร่วมทุนตลอดจนหุ้นส่วนทางกฎหมาย) ต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้องค่าเสียหายรวมถึงค่าใช้จ่ายของทนายความที่เกิดขึ้นด้วย

การใช้งานแอพพลิเคชั่น

Primo มิได้รับรอง รับประกัน หรือ เป็นตัวแทนของข้อมูล เนื้อหาใดๆ ที่ปรากฏบนหน้าแอพพลิเคชั่น ซึ่งอาจนำไปใช้เพื่อขอบเขตทางกฎหมายของประเทศอื่นใด (นอกเหนือจากประเทศไทย) เมื่อผู้ใช้งานใช้แอพพลิเคชั่น Primo ถือว่าผู้ใช้งานได้รับรู้และแสดงต่อ Primo แล้วว่า ผู้ใช้งานมีสิทธิตามกฎหมายในการทำเช่นนั้นและให้ใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้ในแอพพลิเคชั่นของ Primo

บททั่วไป

 1. ข้อตกลงทั้งหมด เงื่อนไขการให้บริการของแอพพลิเคชั่น Primo ทั้งหมดนี้เป็นข้อตกลงเบ็ดเสร็จและเด็ดขาดระหว่างของผู้ใช้งาน และ Primo เกี่ยวกับการที่ผู้ใช้งานใช้งานแอพพลิเคชั่น Primo ทั้งผู้ใช้งานและ Primo มิได้ถูกผูกมัด หรือแสดงนัยยะถึงการเป็นตัวแทน รับรอง หรือสัญญาใดๆ ที่ไม่ได้บันทึกไว้ในนี้ นอกเสียจากจะมีการเอ่ยถึงไว้อย่างเป็นพิเศษ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการของแอพพลิเคชั่น Primoเป็นฉบับปัจจุบันที่ถือ เป็นฉบับล่าสุดที่ใช้แทนที่ทุกความรับผิดชอบ ภาระผูกพัน หรือ การเป็นตัวแทน ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือปากเปล่าก็ตามระหว่างผู้ใช้งานและ Primo ที่เกี่ยวข้องกับการที่ผู้ใช้งานใช้งานแอพพลิเคชั่น Primo
 2. การเปลี่ยนแปลงแก้ไข Primo อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อกำหนด และ เงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเวลา พึงตระหนักไว้เสมอว่า การเข้าเยี่ยมชมแอพพลิเคชั่น Primo ในแต่ละครั้ง ถือว่าผู้ใช้งานตกลงยินยอมต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้รับการแก้ไขล่าสุดแล้ว และถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขครั้งล่าสุดจะมิได้มี การระบุไว้ก็ตามที แต่ให้ยึดเอาข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับปัจจุบันเป็นสำคัญ การเข้าเยี่ยมชมแอพพลิเคชั่น Primo ของผู้ใช้งานในแต่ละครั้ง จะต้องถือเอาข้อกำหนดและเงื่อนไขล่าสุดเป็นสำคัญ และเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเองที่ควรจะเยี่ยมชมหน้าดังกล่าวของแอพพลิเคชั่นเป็นระยะๆ เพื่อให้ทราบถึงเนื้อหาล่าสุดของข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งาน
 3. ความขัดแย้ง กรณีที่มีการกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการในหน้าอื่นที่ขัดแย้งกับ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ไม่ว่าจะเป็น นโยบาย ประกาศ หรือ เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการอื่นใดก็ตาม ในส่วนที่กำหนดไว้เป็นพิเศษหรือมาตรฐานของแอพพลิเคชั่น ให้ผู้ใช้งานถือปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการที่ปรากฏในหน้าอื่นนั้นอย่างเป็นกรณีพิเศษก่อน และข้อกำหนดข้อนั้นจะถือว่าแยกออกจากข้อกำหนดเหล่านี้และไม่มีผลกระทบต่อการมีผลใช้บังคับของข้อตกลงที่เหลือนี้
 4. การสละสิทธิ์ ทั้งผู้ใช้งานและ Primo ไม่สามารถมอบหมาย ถ่ายโอน หรือให้สิทธิช่วงในสิทธิของผู้ใช้งานส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดภายใต้ข้อตกลงนี้โดยปราศจากการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อนได้ ยกเว้นแต่จะมีการทำคำสละสิทธิออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนและมีการลงนามของบุคคลที่มีอำนาจเพียงพอจากฝ่ายที่อนุญาตให้มีการบอกเลิกสิทธิ
 5. การถือครองสิทธิ Primo มีสิทธิขาดในการยกให้ โอนสิทธิ หรือ มอบหมายลิขสิทธิ์และสัญญาผูกมัดทั้งหมด ให้ตัวแทนหรือบุคคลที่สามคนอื่นใดก็ได้ จะเป็นในแง่ของเงื่อนไขการให้บริการ นโยบายหรือประกาศใดๆ ที่เกี่ยวข้องกันก็ตาม
 6. การเป็นโมฆะเป็นบางส่วน ข้อกำหนดทุกประการรวมถึงเงื่อนไขในการให้บริการ นโยบาย และ ประกาศใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวเนื่องกัน ไม่ว่าจะพิจารณาแบบรวมเข้าด้วยกันหรือมีการเกี่ยวโยงกันตามหลักไวยากรณ์ ประการใดก็ตามที จะมีการบังคับใช้เป็นเอกเทศ แยกเป็นอิสระจากกัน หากมีข้อกำหนดใดของเงื่อนไขในการให้บริการ นโยบาย หรือ ประกาศ ซึ่งเป็น หรือ กลายเป็น การไม่สามารถบังคับใช้ขอบเขตอำนาจในการบังคับคดีได้ ไม่ว่าจะเป็น การเป็นโมฆะ การใช้งานไม่ได้ การทำผิดกฎหมาย หรือ การไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามที หรือ หากศาลหรือเขตอำนาจศาลใดเห็นว่า ข้อกำหนดเงื่อนไขของสัญญานี้ หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่ง ของสัญญานี้ ใช้บังคับไม่ได้ ให้ใช้ข้อบังคับอื่นใดนอกเหนือจากข้อนั้นๆ เท่าที่สามารถจะใช้ได้ และ โดยให้ ส่วนที่เหลือ ของสัญญานี้มีผลบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่
 7. กฎหมายที่บังคับใช้ ข้อตกลงนี้ได้รับการควบคุมโดยกฎหมายแห่งประเทศไทย โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของหลักกฎหมาย ดังนี้เองผู้ใช้งานจึงเห็นชอบด้วยว่าข้อโต้แย้งหรือข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นจาก หรือ เกี่ยวข้องกับ ข้อตกลงนี้จะได้รับการแก้ไขด้วยที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทยเท่านั้น และดังนี้เอง ผู้ใช้งานจึงได้อนุญาตและยอมรับต่ออำนาจศาลดังกล่าวในการฟ้องร้อง ข้อโต้แย้ง หรือ ข้อเรียกร้องใดๆ อันเกิดขึ้นจากการเกี่ยวพันกับแอพพลิเคชั่น Primo หรือ เงื่อนไขในการให้บริการข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน รวมไปถึง ประกาศ นโยบาย หรือ เนื้อหาสาระข้อมูลอื่นใดที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความเกี่ยวโยงกัน
 8. ความคิดเห็นหรือข้อสงสัย หากผู้ใช้งานมีข้อสงสัย หรือ คำถามประการใดเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ เงื่อนไขการให้บริการ นโยบาย และประกาศ หรือแนวทางที่ Primo บริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานก็ตาม ผู้ใช้งานสามารถติดต่อทางแอพพลิเคชั่นได้ทันที

การสิ้นสุด

ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามและยึดเอาเงื่อนไขในการให้บริการทั้งหมดนี้เป็นสำคัญเมื่อผู้ใช้งานเข้าใช้งานในแอพพลิเคชั่นของ Primo และ/หรือเมื่อผู้ใช้งานทำการลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิก Primo อาจจะมีการปรับเปลี่ยน แก้ไข หรือ ตัดออก ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการทั้งหมดนี้หรือบางส่วน โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า การปฏิเสธความรับผิดชอบ การอ้างสิทธิ ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ การชดเชย กฎหมายที่นำมาบังคับใช้ การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ จะยังคงมีผลอยู่อย่างสมบูรณ์ถึงแม้จะมีการยกเลิกหรือ สิ้นสุดส่วนใดส่วนหนึ่งไปก็ตาม

ข้อตกลงและเงื่อนไขของโปรแกรมส่งเสริมการใช้งานแอพพลิเคชั่น

โปรแกรมส่งเสริมการใช้งานแอพพลิเคชั่น เช่น โปรแกรมแนะนำเพื่อนเพื่อผลประโยชน์ ทั้งที่อยู่ในรูปแบบเงินหรือที่ไม่อยู่ในรูปแบบเงินต่างๆ ของแอพพลิเคชั่น ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ Primo เท่านั้น Primo ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิกโปรแกรมส่งเสริมการใช้งานแอพพลิเคชั่นทั้งเป็นการชั่วคราวหรือถาวรโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้งานล่วงหน้า Primo อาจทำการเพิกถอน จำกัด เปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ทั้งที่อยู่ในรูปแบบเงินหรือที่ไม่อยู่ในรูปแบบเงิน ตามความเหมาะสมของแต่ละโปรแกรม การสมัครเป็นสมาชิก Primo ถือว่าผู้ใช้งานได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง ของโปรแกรมส่งเสริมการใช้งานแอพพลิเคชั่น ซึ่งผู้ใช้งานหรือบุคคลที่สามไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโปรแกรมดังกล่าวได้

ความเป็นส่วนตัว

Primo ตระหนักดีถึงภาระหน้าที่ในการรักษาข้อมูลความลับทั้งปวงของผู้ใช้งาน และนอกเหนือจากภาระหน้าที่รักษาความลับต่อลูกค้า Primo ยังปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในการรวบรวม รักษา และใช้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Primo ได้ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ใช้งานตกลงเป็นอย่างอื่นตามความเหมาะสม

 1. การรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากผู้ใช้งานจะเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหาข้อเสนอที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้งาน
 2. ในทุกขั้นตอน การปฏิบัติจะมีการดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานมีความถูกต้อง และจะไม่ถูกจัดเก็บข้อมูลไว้นานเกินความจำเป็น หรือจะถูกทำลายทิ้งตามระเบียบว่าด้วยระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลภายในแอพพลิเคชั่น
 3. ข้อมูลส่วนตัวจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ ณ เวลาที่รวบรวมข้อมูลหรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
 4. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานจะได้รับการคุ้มครองจากการเข้าถึง การประมวลผล หรือการลบทิ้งที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยบังเอิญ
 5. สมาชิกมีสิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตนซึ่ง Primo เก็บรักษาไว้ โดย Primo จะดำเนินการกับคำร้องขอเข้าถึงหรือขอแก้ไขข้อมูลของลูกค้ารายนั้นๆ ตามบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น